ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

NİÇİN ISO 45001; kuruluşlara tehlikeleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Tehlikelerin kaynağında azaltılmasını sağlayarak çalışanlar için daha iyi bir çalışma ortamı yaratarak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltarak, üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve sağlık ve güvenliğe duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratır. Her ne kadar ISO standartlarına uyum gönüllülük esasına bağlı ise de yaygın olarak kabul görmüş olması ve ticari öncelikler bu uygulamayı bir şekilde zorunlu hale getirmiştir. Kuruluşların uyguladıkları İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemlerinin ulusal/ uluslararası standartlara uygunluğu 3.taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Belgelendirme, kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile risklerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Şirketlerin İş Sağlığı Güvenliği performansları ile ilgili olarak müşterilerin talep ve beklentileri sürekli bir artış göstermektedir. Bu nedenle ISO 45001 serisi standartlara dünya çapında ticaretin pasaportu gözüyle bakmak gerekir.
NASIL OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi NMT, danışmanlık süreci boyunca, operasyonların, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin ve fırsatların belirlenmesine, önlemlerin alınmasına, is süreçlerinin tanımlanmasına İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 4 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumların talebi doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri tek tek veya bir bütün olarak yürütülebilir.Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması1. Aşama: Mevcut Durum Analizi: Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmaları yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

• ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum kapsamının, iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin, izinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal gerekliliklerin ve alınması gereken izinlerin belirlenmesi.
• Proses bazında tehlikelerin ve mevcut yöntemlerin incelenerek, yine proses bazında yapılacak iyileştirmelerin önerilmesi.
• İSG Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
• ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,
• Kurumsal Risk & Fırsatlar, Tehlike Tanımlama, Risk Analizi ve Risk Kontrolü önerilerimizin hazırlanması, • Uygulama planını içeren raporun hazırlanması.

2. Aşama: Eğitimler - NMT, kurum bünyesinde ortak algıda bir iş sağlığı güvenliği bilinci yaratmak, sistemin kuruluşuna katılımlarını sağlamak ve ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak verir.

• ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
• Risk Yönetimi Eğitimi
• İş Sağlığı Güvenliği Yasal Gereklilikler Eğitimi
• İç Denetim Eğitimi
3. Aşama: Sistem Kurulumu: Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol, acil durum planları ve talimatlar, NMT proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır. NMT danışmalık hizmeti mail üzerinden yapılmaz. Sistemin uygulamada takibi bu aşamanın bir parçasıdır.

4. Aşama: Son Denetim ve Değerlendirme: Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, yine bir NMT bir danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır. Tüm NMT danışmanları aynı zamanda IRCA kayıtlı denetçilerdir.

SONUÇ ISO 45001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, İSG performansının ölçümü ve iyileştirilmesine başlanarak, sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Kurumun yasal gerekliliklere uygunluğunun sürekliliği sağlanacak, verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.