Ekonomi Bakanlığı

T.C. Ekonomi Bakanlığı 2010/ 8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğin 5 Maddesi Çerçevesinde Eğitim Desteğinden Nasıl Yararlanırsınız?

Hangi firmalar bu destekten yararlanabilirler:

• Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini ve Bakanlık tarafından şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmaktadır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliğinin 5.Maddesinde yer alan konularda, şirketleri,

• Eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70'i desteklenir.

8. Maddesinin 4. Fıkrasında;

• Bir eğitim programı en az 5 (beş) şirketin katılımı ile gerçekleştirilebilir. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 3 (üç) kişi katılabilir. • Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı azami 20 (yirmi)'dir.

Destekten Yararlanma Koşulları;

• Destek kapsamındaki eğitimlerimizden faydalanacak olan şirketler, başlangıçta eğitim bedelinin tamamını bankacılık kanalı ile ödemesini yapacaklardır. DTM desteği olan %70'lik bölüm, firmaların aşağıda belirtilen belgeleri Ekonomi Bakanlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri) sunulmasına takiben firmaya Ekonomi Bakanlığı tarafından ödenecektir.

• Eğitim alan şirketlerin 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamındaki eğitim faaliyetlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için EK G' de yer alan ödeme başvuru belgeleri, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, eğitim hizmetini alan şirket tarafından Ekonomi Bakanlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilir.

• Destekten yararlanması uygun görülen şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınmış borcu bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Ekonomi Bakanlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) ibrazını müteakip Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme yazısını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.

• SGK'dan alınan söz konusu belgede destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun belirtilmesi halinde, şirketin talebi doğrultusunda, söz konusu borcun ödenecek hakediş miktarından mahsup edilerek SGK'ya gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Varsa bakiye hakediş miktarının başvuru sahibine ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB'ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

TURQUALITY® Destek Programi Kapsamindaki Firmalar bu destek kapsamı dışındadır.

24/ 5/ 2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil ) 2010/ 8 sayılı Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar

Eğitim Programına Katılan Şirket Tarafından Ekonomi Bakanlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri) Sunulacak Belgeler

• Ödeme Talep Formu (EK G-1)

• Taahhütname (EK G-2)

• Beyanname (EK G-3)

• Güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nin örneği, Eğitim programına; şirket ortağının katılması durumunda, kişinin şirkete ortaklığını gösterir güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nin örneği

• Eğitim programına katılan şirketin, eğitim programı ücretinin tamamını bankacılık kanalıyla ödediğine ilişkin ödeme belgesinin (banka onaylı dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri) aslı veya Ekonomi Bakanlığı / Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası

• Eğitimci tarafından eğitim programına katılan şirket için düzenlenen faturanın aslı veya onaylı sureti

• Eğitim programına; şirket çalışanının katılması durumunda, söz konusu şahsa ait SGK bildirgesi (eğitim programının başlangıç ve bitiş aylarına ait).Eğitim programına işe yeni başlayan bir şirket çalışanının katılması halinde, söz konusu çalışana ilişkin "İşe Giriş Belgesi"


İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.