Çalışan Memnuniyeti Anketi

Neden Çalışan Memnuniyeti Anketi? Son yıllarda, kurumların Çalışan Memnuniyetine verdikleri değer önemli ölçüde artmıştır. Buna neden olan en önemli etken, artık hiçbir kurumun nitelikli işgücünü kaybetmek istememesi olmuştur. Çalışanlar herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlarken belli bir beklenti içindedirler. Bu beklentileri karşılandığı oranda da iş performansı yüksek olacaktır. Kurumlar bu bağlamda çalışan beklentilerini olanaklar çerçevesinde karşılamayı amaçlarlar. Bunun için en önemli yöntem, geçerli ve güvenilir bir ölçeğin kullanılmasıdır. Çalışan Memnuniyeti Araştırması, kurum çalışanlarının “kurum” ve “kurumda çalışmaya” ilişkin düşüncelerini öğrenmeyi, bu doğrultuda gelişim noktalarını belirlemeyi, bu gelişim noktalarına yönelik öneriler geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

Çalışan Memnuniyeti Ölçeğinin Uygulanmasının Kurumlara Getirdiği Yararlar Nelerdir? Neden Çalışan Memnuniyeti Anketi? • Çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişim planı önerilerinin alınması,
• Çalışanların motivasyon düzeylerini belirlenmesi,
• Motivasyonu en çok etkileyen boyutların tespit edilmesi,
• İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçmek,
• Çalışanların kuruma olan adanmışlıklarını belirlemek,
• Çalışma koşullarını, yönetim tarzı konularındaki görüşlerini elde etmek,
• Gerek duyulan iyileştirme fırsatlarını belirlemek,
• Çalışanların değişime olan ilgilerini belirlemek,
• Analizler sonucunda somut verilere ulaşılması,
• Kurum ile ilgili güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının/boyutlarının belirlenmesi,
• Araştırma sonuçlarına göre en uygun eylem planlarının hazırlanması.

NMT Çalışan Memnuniyeti Araştırması NMT anketinin odaklandığı konular aşağıda sıralanmıştır 1. Çalışanlar iş yerindeki fiziksel çalışma koşullarını nasıl algılamaktadırlar?
2. Çalışanlar iş yerindeki yönetim sistemlerini nasıl algılamaktadırlar?
3. Çalışanlar iş yerindeki kurum imajını nasıl algılamaktadırlar?
4. Çalışanlar iş yerindeki kişisel gelişim ve kariyer olanaklarını nasıl algılamaktadırlar?
5. Çalışanlar iş yerindeki performans yönetimi sistemini nasıl algılamaktadırlar?
6. Çalışanlar iş yerindeki kurum içi iletişim sistemlerini nasıl algılamaktadırlar?
7. Çalışanların motivasyon düzeyleri nedir?
8. Çalışanların iş tatmin düzeyleri nedir?
9. Çalışanlar iş yerindeki ücret/sosyal haklar sistemini nasıl algılamaktadırlar?

Çalışan Memnuniyeti Ölçeği Çalışan Memnuniyeti Ölçeği ayrı ayrı bireylerin memnuniyetini belirlemeyi amaçlamadığından ve ölçeğe çalışanların geçerli ve güvenir cevaplar vermesini sağlamak için ölçekte ad soyad bölümü yoktur.

Ölçek genel kurum çalışanlarının toplam memnuniyetini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ancak elde edilen sonuçların cinsiyet, çalışılan bölüm, yaş, iş pozisyonu gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi önemli olduğu için, ölçeğin birinci bölümde çeşitli demografik bilgilerin toplanmasına yönelik anket soruları yer almaktadır.

Ölçeğin ikinci bölümünde yukarıda açıklanan ana temalara ilişkin maddeler karışık bir şekilde yer almaktadır. Bu maddelere bireyler beşli derecelendirme ölçeğine göre cevap vermektedirler. Ölçeğin son bölümünde ayrı bir motivasyon bölümü yer almaktadır. Ölçek; dilek ve önerilerin dile getirildiği açık uçlu bölüm ile sonlanır.

NMT Online Çalışan Memnuniyeti Araştırmasının benzeri anketlerden farkı nedir? Çalışanların memnuniyet düzeyleri altı adet sürdürme ve bir adet motivasyonel olmak üzere yedi farklı alt grupta belirlenir.

• Kurumun organizasyon yapısı doğrultusunda özelleştirilebilir.
• Verilen yanıtlar tamamen anonimdir.
• Kuruma özel sorular eklenebilir.
• Yıllara sari karşılaştırmalar yapılabilir.
• Sonuçlar anında görüntülenebilir ve rapor çıktısı alınabilir.
• 128 bit SSL bilgi güvenliği koruması vardır.
• Ekonomiktir.

İletişim Kaydı

Hizmetlerimiz ile ilgili düzenli bilgi almak ve E- Bülten aboneliği için lütfen ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yapacağız.